صاحب امتياز و مديرمسئول : سروناز بهبهانى

سردبیر: دکتر مهرداد ناظری

مدیر اجرایی: مهدی صدفی زاده